Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022

W niniejszej polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką prywatności”) przekazujemy Państwu informacje o tym, w jaki sposób spółka UAB „Tegra state”, kod osoby prawnej 300722468, adres siedziby Kirtimų g. 67, Vilnius 02244, Litwa (zwana dalej „Administratorem danych”) przetwarza Państwa dane osobowe na stronie internetowej https://www.tegrastate.eu/ oraz w ramach prowadzonej działalności.

Z Administratorem danych można się skontaktować pod następującymi kontaktami:

Tel: +(370) 526 61167
Email: info@tegra.lt
Adres: Savanorių prospektas 178A, Vilnius 03154, Litwa

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Cel

Dane

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Komu możemy przekazać?

Sporządzanie i realizacja umów z osobami prawnymi

Nazwa, dane kontaktowe, treść korespondencji, inne dane zawarte w umowie

Uzasadniony interes biznesowy

10 lat po wygaśnięciu umowy

Sporządzanie i realizacja umów z osobami fizycznymi

Imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail

Umowa

10 lat po wygaśnięciu umowy

Dostawcy usług płatniczych

Komunikacja z odwiedzającymi stronę internetową

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

Uzasadniony interes w zapewnieniu jakości

1 rok od daty rozstrzygnięcia wniosku

Marketing bezpośredni (newslettery, zaproszenia na wydarzenia, oferowanie podobnych produktów lub usług)

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Zgoda

2 lata od otrzymania zgody

Rozwiązanie w zakresie newslettera

Uzasadniony interes w oferowaniu klientom podobnych towarów/usług

2 lata od zakupu towarów lub usług

Administracja kontami w mediach społecznościowych

Unikalny identyfikator, adres IP, informacje o urządzeniu

Zgoda / uzasadniony interes w komunikacji z klientami

Tak długo jak osoba odwiedzająca portal społecznościowy jest osobą śledzącą konta

Sieć społeczna (współzarządzający)

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe na portalach społecznościowych?

Informacje, przekazywane nam za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym podczas odwiedzania naszych kont (wiadomości, korzystanie z pól „Lubię to” i inne komunikaty) są kontrolowane przez nas wspólnie z operatorami sieci społecznościowych jako współadministratorami danych osobowych.

Obecnie posiadamy następujące konta w mediach społecznościowych:

Zalecamy zapoznanie się z notami prywatności osób trzecich i bezpośredni kontakt z usługodawcami, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystują Państwa dane osobowe.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Informacje na Państwa temat możemy przekazywać naszym pracownikom, agentom, dostawcom usług, takim jak firmy zarządzające długami lub windykacyjne, dostawcy usług archiwizacyjnych, prawnych, usług marketingowych, dostawcy usług informatycznych lub podwykonawcy, o ile jest to zasadnie konieczne dla tych celów, jak określono w niniejszej Polityce prywatności.

Informacje na Państwa temat możemy również ujawnić, jeśli wymaga tego prawo lub w celu ochrony naszych praw lub interesów (w tym ujawnienia Państwa danych osobowych osobom trzecim w celu wyegzekwowania należności należnych nam od Państwa), lub w kontekście rozważanego przeniesienia przedsiębiorstwa lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, lub w kontekście reorganizacji spółki lub w trakcie tych procesów, poprzez ujawnienie Państwa danych osobowych (potencjalnemu) nabywcy przedsiębiorstwa lub jego aktywów lub innym stronom reorganizacji.

Jak są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „RODO”), ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz innymi wymogami prawnymi. Administrator danych zarówno przy ustalaniu sposobów przetwarzania danych osobowych, jak i podczas samego przetwarzania wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przewidziane przepisami prawa w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą, utratą, ujawnieniem, a także przed wszelkim innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Odpowiednie środki określa się, biorąc pod uwagę ryzyko wynikające z przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawo Państwu przysługuje?

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych oraz o tym, kiedy można z tych praw skorzystać. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub skorzystać z nich, prosimy o kontakt na adres e-mail podany w niniejszej Polityce prywatności.

  • • W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w celu zapytania, czy przetwarzamy jakiekolwiek Państwa dane osobowe. Jeśli przechowujemy lub wykorzystujemy Państwa dane osobowe w jakikolwiek sposób, przysługuje Państwu dostęp do nich. W tym celu należy złożyć do nas pisemne żądanie na adres e-mail podany w niniejszej Polityce prywatności. Możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości w celu realizacji żądania. Prosimy o przestrzeganie zasad uczciwości i rozsądku przy składaniu takiego wniosku.
  • W przypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych, zgodę tę można w każdej chwili wycofać, kontaktując się z nami na adres e-mail podany w niniejszej Polityce prywatności.
  • Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o poprawienie wszelkich nieścisłości w przechowywanych przez nas danych. W takim przypadku możemy poprosić o potwierdzenie poprawionych informacji.
  • Mają Państwo prawo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych. Z prawa tego korzysta się w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO.
  • Mają Państwo prawo poprosić nas o ograniczenie lub zaniechanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Mają Państwo prawo do przeniesienia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i które otrzymaliśmy od Państwa za Państwa zgodą lub w celu zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z tego prawa, na żądanie przekażemy kopię podanych przez Państwa danych.
  • Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.

W jaki sposób można skorzystać z przysługujących praw?

Aby skorzystać z przysługujących praw, należy zgłosić swoje wnioski, skargi lub roszczenia w formie pisemnej do nas na dane kontaktowe podane w niniejszej Polityce prywatności.

Na wszelkie wnioski, skargi i roszczenia otrzymane w formie pisemnej odpowiemy zgodnie z procedurami i terminami określonymi przez prawo. Postaramy się udzielić wszelkich informacji najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania Państwa wniosku.

Jeżeli po otrzymaniu wniosku, skargi lub żądania mamy podejrzenia co do tożsamości osoby składającej wniosek, mamy prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek.

Skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą, zostały i/lub mogą zostać naruszone, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami na adres e-mail podany w niniejszej Polityce prywatności. Zapewniamy, że tylko po otrzymaniu Państwa skargi, skontaktujemy się z Państwem w rozsądnym terminie, aby poinformować Państwa o postępach w dochodzeniu w sprawie skargi oraz o późniejszym wyniku. Jeżeli nie jest Pani/Pan usatysfakcjonowana/y wynikiem postępowania wyjaśniającego, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego – Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (https://vdai.lrv.lt/).

Odpowiedzialność

Są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że dane, które nam Państwo przekazują są dokładne, poprawne i kompletne. W przypadku zmiany podanych przez Państwa danych, muszą Państwo nas o tym niezwłocznie poinformować drogą mailową. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody wyrządzone Państwu w wyniku podania przez Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych lub niepoinformowania nas o zmianie podanych przez Państwa danych osobowych.

Polityka prywatności zaktualizowana 30 czerwca 2022 roku.

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona na doku „Glimstedt”. „Glimstedt Law Firm” jest właścicielem wszystkich praw autorskich do niniejszej Polityki prywatności i upoważnia „Tegra State LLC” do korzystania z niniejszej Polityki prywatności na swojej stronie internetowej https://www.tegrastate.lt/. Kopiowanie lub inne wykorzystywanie Polityki prywatności lub jej części jest zabronione bez pisemnej zgody Kancelarii „Glimstedt”. Pełne warunki przyznanych praw zostały omówione w rozdziale 2 Regulaminu doku „Glimstedt”.